Tin tức Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 11/12/2019