Tin tức Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 20/01/2021