Tin tức Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Ông Soh Jin Wook ngày 20/01/2021