Tin tức Đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ MAGEF của người nội bộ - Bà Lại Minh Quyên