Tin tức Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 13/11/2019