Tin tức Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 14/08/2019