Tin tức Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 16/10/2019