Hướng dẫn đầu tư ETF

Hướng dẫn đầu tư ETF

Hướng dẫn đầu tư giai đoạn IPO 

  • Thời gian đăng ký góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 17/08/2020 đến ngày 21/09/2020
  • Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 9h00 sáng ngày 22/09/2020 đến  ngày 25/09/2020

Tải hướng dẫn đầu tư tại đây

Chia sẻ: