Tin tức CBTT Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ (kèm giấy phép) của Quỹ ETF VNDIAMOND