Tin tức Công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phí bán niên 2022 của Quỹ ETF MAFM VN30