Thông tin về quỹ
Từ ngày
Đến ngày

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET (MAGEF)

Báo cáo NAV
Thông tin đang cập nhật
BÁO CÁO tuần
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo tháng
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo quý
Thông tin đang cập nhật
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Thông tin đang cập nhật
GIẤY PHÉP
Thông tin đang cập nhật
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Thông tin đang cập nhật
Từ ngày
Đến ngày

Quỹ ETF MAFM VN30

Báo cáo tuần
Thông tin đang cập nhật
Mức sai lệch (Tracking Error)
Thông tin đang cập nhật
báo cáo tháng
Thông tin đang cập nhật
báo cáo tài chính
Thông tin đang cập nhật
báo cáo hoạt động
Thông tin đang cập nhật
Từ ngày
Đến ngày

Quỹ MAFF

Báo cáo NAV
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo tuần
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo tháng
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo quý
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo tài chính
Thông tin đang cập nhật
Báo cáo hoạt động
Thông tin đang cập nhật
Từ ngày
Đến ngày

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

BÁO CÁO NAV
Thông tin đang cập nhật
BÁO CÁO TUẦN
Thông tin đang cập nhật
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
Thông tin đang cập nhật
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thông tin đang cập nhật
MỨC SAI LỆCH (TRACKING ERROR)
Thông tin đang cập nhật
báo cáo tháng
Thông tin đang cập nhật
báo cáo tài chính
Thông tin đang cập nhật
báo cáo hoạt động
Thông tin đang cập nhật