Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc các điều kiện và điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website này

 


Sử dụng website


Tất cả nội dung có sẵn chỉ cho mục đích cung cấp thông tin, và hướng đến việc cung cấp cho các cá nhân, tổ chức trình duyệt/truy cập website này một tổng quan chung về các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset. Điều này không cấu thành bất kỳ hình thức nào, hoặc tư vấn hình thức về đầu tư.


Mặc dù website này được xây dựng cẩn thận, người sử dụng truy cập website có nguy cơ rủi ro riêng và Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset, tùy theo quyết định của mình, có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này, hoặc chấm dứt thông tin, tài liệu và mô tả trên website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.


Không có bất kỳ đề nghị giao dịch liên quan tới các sản phẩm/dịch vụ do Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset cung cấp


Website này sẽ không được coi là bất kỳ đề nghị bán hoặc mua các sản phẩm/dịch vụ đầu tư do Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset cung cấp cho bất kỳ người nào trong bất kỳ thẩm quyền mà đề nghị giao dịch là bất hợp pháp. Các nhà đầu tư nên tìm kiếm nhà tư vấn đầu tư, thuế và pháp lý chuyên nghiệp trước khi thực hiện đầu tư hoặc bất kỳ quyết định nào khác.

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...