Sản phẩm Quỹ ETF MAFM VN30 Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn mở tài khoản

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp:

*Danh sách Thành Viên Lập Quỹ bao gồm:

1. Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

6. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)

 

Chia sẻ:
Thông báo
Đóng

Đang tải...